Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Coffee Paradise s.r.o., se sídlem Lešná 33, Příluky, 756 41 Lešná, IČ 08836019.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Coffee Paradise s.r.o., se sídlem Lešná 33, Příluky, 756 41 Lešná, IČ 08836019.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

  1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  1. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

údaje týkající se pracovního poměru či jiných pracovněprávních vztahů

údaje o službách poskytnutých Provozovatelem, například specifikace poskytnuté služby a další relevantní údaje týkající se takového zpracování,

údaje o odebraných službách, například druh poskytnuté služby, další relevantní údaje týkající se takového zpracování,

údaje z komunikace mezi klientem a Provozovatelem, údaje z komunikace mezi dodavatelem a Provozovatelem, údaje souvisejíce se sjednávání a plněním smluv o poskytnutí právních či jiných služeb.

  1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
    1. Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

poskytování právních služeb klientům,

identifikace a kontrola dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“)

vyúčtování za služby,

evidence dlužníků a vymáhání pohledávek,

bezpečnost a ochrana majetku,

plnění daňových a pracovně-právních povinností.

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou související s firmou Coffee Paradise s.r.o., aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:

účetní a daňoví poradci,

dodavatelé IT služeb a systémů,

exekutoři pro případ zastupování klienta v exekučním řízení

pojišťovna v případě pojistné události,

další osoby a subjekty, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, anebo klient k tomuto udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů klienta

  1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

  1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

  1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese coffeeparadise.eu nebo odesláním e-mailu na adresu info@coffeeparadise.cz .

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

  1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Share This